Yi-Yi (翼翼)

Yi-Yi (2015): seeds, seedpod, plexi-glass, porcelain, metal wire

Yi-Yi (2015): seeds, seedpod, plexi-glass, porcelain, metal wire