Routine 2

performance artist: Xi Nan

cinematographer & video editor: Nikolai Berger

2019

Routine 2

Routine 2

detail (tape & petri-dish)

Routine 2

Routine 2

detail (tapes)

photo by Nikolai Berger